Etykiety

akty prawne (7) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (6) budowa wózka (5) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (5) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (2) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (4) konserwator (3) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (3) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (1) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (3) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (5) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (5) przepisy BHP. BHP (2) przepisy UDT (6) pytania na egzamin UDT (1) pyyania na egzmain UDT (1) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (2) UDT (14) uprawnienia (7) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (3) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (5) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (10) ustawy (10) UTB (7) wózek (9) wózek jezdniowy podnośnikowy (9) wózek widłowy (11) wózki widłowe (2) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

poniedziałek, 26 lutego 2018

Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - najnowsze zmiany w przepisach o wózkach jezdniowych


           Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - najnowsze zmiany w przepisach o wózkach jezdniowych 


9 stycznia 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie precyzuje między innymi zasady uzyskiwania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych różnego typu, jak również zasady przeprowadzania OTC - obsługi technicznej codziennej wózka jezdniowego.
 Nowe przepisy wywołały spore poruszenie w środowisku związanym z branżą urządzeń transportu bliskiego. We wcześniejszym wpisie (Koniec Grouponów na wózki bez egzaminów UDT - nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym opisałem od dawna oczekiwane, a wprowadzone właśnie przez nowe rozporządzenie, zmiany związane z zakresem kwalifikacji, jakie będą wymagane od operatorów wózków jezdniowych.  Jednak omawiane rozporządzenie wprowadza jeszcze parę innych zmian dotyczących codziennej pracy operatora.Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - dotychczasowe przepisy


Na początku odniosę się do Art. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650) -  "starego", ale wciąż obowiązującego rozporządzenia:

 „Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu,
2) sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych
oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych.
2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 1, powinno być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka.”

Obecnie obowiązek ten najczęściej realizowany jest w firmach poprzez prowadzenie dziennika OTC (obsługi technicznej codziennej),  w którym operator odnotowuje wynik kontroli przeprowadzonej każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Podczas wspomnianej kontroli operator sprawdza wyżej wymienione elementy wózka. Takie rozwiązanie powoduje pewne trudności formalne. Wyobraźmy sobie taką sytuację: operator w trakcie jednej zmiany obsługuje kilka wózków jezdniowych. Kończąc pracę na jednym wózku  i wsiadając w kolejny wózek operator od początku powinien wykonać obsługę codzienną wózka. Każdorazowo musiałby wypisać OTC. Nietrudno sobie wyobrazić, że taki obrót spraw w dużym stopniu paraliżowałby poziom produkcji - większość czasu operator spędzałby na sprawdzaniu stanu technicznego wózków.

Nasuwa się pytanie, czy faktycznie operator powinien każdorazowo wchodząc do wózka wykonać przegląd techniczny? Oraz kolejne - czy w ogóle powinien robić to operator? Przypomnijmy  Art.5.: " Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego".

Jak widzimy jest to obowiązek pracodawcy, a nie operatora. Załóżmy, że na początku zmiany pracodawca przekazuje wózek do użytkowania na okres 8 godzin. Oczywiście trudno sobie wyobrazić,  żeby robił to samodzielnie, dlatego też zrzuca ten obowiązek na operatora, który zapisuje  stan techniczny wózka. W tym momencie obowiązek operatora jest uzasadniany instrukcją obsługi, w której najczęściej zapisane jest, że przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek sprawdzić rzeczy wskazane przez producenta. Natomiast patrząc na zapis nie wymagałbym, aby operator zmieniając wózek każdorazowo od nowa wykonywał obsługę  codzienną.

Rozwiązaniem jest obecność konserwatora zakładowego, który  wykonywałby taki przegląd codzienny (oprócz obowiązkowego przeglądu określonego rozporządzeniem) i przed każdą zmianą dopuszczałby taki wózek do użytkowania. W tym wypadku OTC operatora nie musiałaby być odnotowywana. Jest to dobre rozwiązanie dla dużych firm produkcyjnych, gdzie wymagana jest częsta zmiana operatorów na wózku.
Obsługa Techniczna Codzienna wózka jezdniowego - nowe rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47)  również w tym punkcie wprowadza zmiany. Obecnie obowiązkiem organizatora pracy[1] jest sprawdzenie stanu technicznego wózka jezdniowego. Zakres czynności, które należy wykonać przy wózku, nie zmienia się względem poprzedniego rozporządzenia. Ważną zmianę wprowadza natomiast kolejny zapis, który mówi o tym, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyniki sprawdzania, o którym mowa w ust.1, odnotowuje się w dokumentach eksploatacyjnych wózka jezdniowego. W praktyce oznacza to tyle, że wystarczy mieć założony dziennik obsługi wózka, natomiast zapisy należy odnotowywać tylko wtedy, kiedy w trakcie przeglądu zostanie wykryta jakaś usterka - w sytuacji, kiedy  operator w trakcie przeglądu wózka wykryje niesprawność, wpisuje to w dokumentach eksploatacyjnych. Zmiana ta na pewno zaoszczędzi czas poświęcany codziennie wypełnianiu papierów.

[1]           Organizator pracy - rozumie się przez to pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą organizującego pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo prowadzącą na własny rachunek działalność gospodarczą powierzającego obsługę wózka operatorowi

niedziela, 25 lutego 2018

Urządzenia do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach (gaśnica - ciśnienie)


Urządzenia do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach (gaśnica - ciśnienie)

Urządzeniem służącym do identyfikacji ciśnienia w gaśnicach jest ciśnieniomierz. Powinien być on tak zbudowany, aby zapewnić możliwość sprawdzania, czy jest on we właściwym stanie technicznym za pomocą niezależnej aparatury wykorzystującej zewnętrzne ciśnienie do sprawdzania ciśnienia.


Skala ciśnieniomierza

Skala ciśnieniomierza powinna składać się ze:
- strefy zerowej - do wskazania ciśnienia zerowego. W przypadku występowania ogranicznika położenia ruchomej wskazówki, ogranicznik ten powinien znajdować się po stronie ujemnego ciśnienia strefy zerowej. WAŻNE - wskazówka nie może dotykać ogranicznika w strefie zerowej.
- strefy zielonej - tzw. roboczej  - wskazuje ciśnienie pomiędzy temperaturami działania. Wskazania ciśnienia zaokrągla się do najbliższej wartości całkowitej lub do 1/2 bara.
Strefy po obu stronach strefy zielonej powinny być czerwone.

Błędy wskazań

Dopuszcza się następujące błędy wskazań ciśnieniomierza:
- maksymalnie 1 bar w dolnym końcu strefy zielonej;
- ± 6% w górnym końcu strefy zielonej;
- wskazania punktu (P+20°C) z maksymalnym dopuszczalnym błędem ± 0,5 bara.

Wskazania ciśnienia na przyrządzie pomiarowym muszą być dobrze widoczne. W tym celu, zgodnie z polskimi normami, ciśnieniomierz musi posiadać ruchomą wskazówkę dosięgającą promieniowo wskazanej strefy zielonej na głębokości od 50%  do 80% wysokości strefy zielonej. Położenie wskazówki w obu końcach strefy zielonej i w punkcie (P+20°C) powinno być dobrze widoczne. Ciśnieniomierz powinien mieć skalę o długości równiej 1,5-krotnej długości od zera do górnego ciśnienia końca strefy zielonej lub większej.
Należy pamiętać, że wszystkie badania powinny być wykonywane w temperaturze 20 ± 5°C.
Materiały ciśnieniomierza mające kontakt ze środkiem gaśniczym lub gazem napędowym powinny być zgodne z nimi lub przed nimi zabezpieczone (odporne).
Wskaźnik ciśnienia powinien pokazywać, czy gaśnica jest sprawna w warunkach działania. Zmiana wskaźnika między stanem operacyjnym i nieoperacyjnym powinna nastąpić przy ciśnieniu odpowiadającym minimalnej temperaturze pracy. Błąd wskazania nie powinien przekraczać 1 bara.

Wszystkich odpowiedzialnych za urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne w firmie, zakładzie pracy czy w innych pomieszczeniach użytkowych zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeglądów i konserwacji gaśnic oraz sprzętu gaśniczego. Pamiętajcie, że terminowe przeglądy to podstawowy obowiązek właścicieli sprzętu gaśniczego oraz podstawa i gwarancja bezpiecznej pracy. Szczegóły naszej oferty znajdziecie pod linkiem - StarTech. Zapraszamy.


środa, 21 lutego 2018

Stowarzyszenie pracowników służby bhp - spotkanie oddziału łódzkiego


Stowarzyszenie pracowników służby bhp - spotkanie oddziału łódzkiego

Wśród poruszanej tematyki nie mogło zabraknąć oczywiście dyskusji na temat nowego rozporządzenia w sprawie wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam do artykułów:
Ponadto podczas spotkania poruszyliśmy  również temat  obowiązków pracodawcy w zakresie organizacji ruchu na terenie zewnętrznym,  nadzoru nad pracami podwykonawców w firmie produkcyjnej oraz programu działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie drgania.Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu zapraszam na stronę.  

poniedziałek, 15 stycznia 2018


StarTech - konserwacja UTB i konserwacja gaśnic


Właśnie ruszyła nowa strona firmy StarTech, którą niedawno założyłem - link. Na stronie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu działalności. Jako że na blogu jeszcze o niczym nie wspominałem, w tym miejscu pozwolę sobie w paru słowach przedstawić jej charakter.


StarTech - charakterystyka, zakres usług

Firma StarTech zajmuje się świadczeniem usług z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego (wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów oraz żurawi samojezdnych oraz żurawi przenośnych typu HDS) oraz konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego - głównie gaśnic. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe postanowiłem wzbogacić zakres działalności również o szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń transportu bliskiego oraz konserwacji gaśnic.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego i gaśnic

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego i gaśnic wykonujemy na terenie całej Polski.

W ramach usługi przeglądów konserwacyjnych UTB sprawdzamy stan techniczny danego urządzenia, stopień jego zużycia oraz poprawność działania. Usuwamy usterki, wymieniamy zużyte bądź uszkodzone części oraz prowadzimy pełną dokumentację. Cena usług uzależniona jest oczywiście od ilości i rodzaju urządzeń podlegających konserwacji. Podobnie wygląda kwestia usług konserwacji gaśnic, gdzie podstawą wyceny usługi jest ilość oraz rodzaj zgłaszanego sprzętu.

Szkolenia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz konserwatorów gaśnic

Jak już wspomniałem na początku, dodatkowym aspektem naszej działalności jest  prowadzenie szkoleń dla konserwatorów. Zajmujemy się kompleksową organizacją kursów dla konserwatorów wózków widłowych I WJO, konserwatorów podestów IP, konserwatorów żurawi  II Ż typu HDS oraz konserwatorów suwnic IS.  Nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT i w pełni realizują program szkoleniowy uzgodniony z i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Drugim rodzajem szkoleń, jakie oferujemy naszym klientom, są szkolenia dla konserwatorów gaśnic, podczas których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności przeprowadzania przeglądów okresowych i kontrolnych podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych - w tym demontażu i montażu sprzętu, wymiany środka gaśniczego, znakowania sprzętu.

Osoby zainteresowane ofertą StarTechu zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na oficjalnej stronie, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu telefonicznego bądź mailowego .  Zapraszam. 

Koniec Grouponów -- nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Koniec Grouponów na wózki bez egzaminów UDT - nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym          Długo oczekiwana zmiana w końcu weszła w życie. 9 stycznia opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 roku określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym,  mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.Imienne zezwolenia odchodzą do lamusa?


W poprzednim wpisie opisałem propozycję, która w ostatnim stadium zachowała prawie oryginalny zamysł. Ogólnie zmiany dotyczące bhp przy wózkach mówią o zakresie kwalifikacji, które będą wymagane przy obsłudze. W dość ładny sposób rozporządzenie połączone jest  z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, podkreślając ważność kwalifikacji nie tylko obsługujących,  ale i konserwujących wózki podnośnikowe.

Pozostał pomysł  dotyczący zezwoleń imiennych odnośnie obsługi wózków niepodlegających UDT (unoszących, ciągnikowych, naładownych), wydawanych na podstawie programów, bądź dla osób posiadających prawo jazdy (gdzie nie są wymagane żadne dodatkowe kwalifikacje). Przypomnijmy - Imienne zezwolenia stracą ważność, a co za tym idzie szkolenie na wózek widłowy nie zakończone egzaminem UDT będzie bezwartościowe. 

Wyjątkowo niebezpieczne prace wózkowego  tylko na pisemne polecenie pracodawcy?


W rozporządzeniu znalazł się też zapis o wyjątkowo niebezpiecznych pracach na wózku wykonywanych przez operatora.

Pracodawca będzie zmuszony do wystawienia pisemnego polecenia w momencie gdy wykonywana praca będzie wyjątkowo niebezpieczna:

"1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane." 

Realizacja tego zapisu przyniesie sporo trudności dla pracodawcy i operatora. Wydaje mi się, że będzie to raczej martwy przepis i w praktyce zbyt wiele takich pisemnych poleceń nie będzie tworzonych.

 Rozporządzenie zezwala również na podnoszenie ludzi w koszu wózkiem, o ile przewiduje to wytwórca. W rozporządzeniu poruszony jest również temat pracy wózkiem z napędem silnikowym w pomieszczeniach - jest ona dozwolona, o ile nie przekracza natężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. W praktyce powinno to oznaczać, że w momencie dopuszczenia wózka do pracy w pomieszczeniu powinny zostać wykonane wszystkie pomiary środowiskowe przy urządzeniu łącznie z hałasem.

Do kiedy trzeba wymienić imienne zezwolenia na uprawnienia UDT?


Ostatni zapis, który określa termin ważności imiennych zezwoleń, uległ nieznacznej zmianie. Termin, w którym operator musi uzupełnić kwalifikacje UDT, uzależniony jest od terminu uzyskania zaświadczenia. Tak więc dla osób, które mają wystawione ukończenie szkolenia:
1) do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31. 12. 2019 r.
2) do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  dnia 31.12.  2020 r.
3) od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia   31.12. 2021 r.

Ustawa wchodzi w życie po 7 miesiącach od opublikowania. Rozporządzenie z 9 stycznia  2018 roku unieważnia rozporządzenie, na podstawie którego można było wydawać imienne zezwolenia, a więc po 7 miesiącach od 9 stycznia nie będzie można już wydawać imiennych zezwoleń. 
Przypomnijmy, że wszelkie zaświadczenia, certyfikaty i legitymacje wystawiane przez firmy szkoleniowe uprawniały do obsługi wózka tylko i wyłącznie z zezwoleniem imiennym.  Bez zezwolenia lub legitymacji UDT nie stanowią legalnych uprawnień operatora.


Bezterminowe uprawnienia UDT


Jeżeli chodzi o uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego według stanu prawnego na dzień 15.01.2018 r. są one wydawane bezterminowo.

Obecna zmiana utrudni działanie firm szkoleniowych wystawiających uprawnienia na „szybko”  oraz wyeliminuje działanie Groupona w obecnym wymiarze. O działaniach Groupona pisałem już we wcześniejszych wpisach - dla przypomnienia link.wtorek, 28 listopada 2017

 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


 Zmiany proponowane w  dozorze technicznym


Z reguły nie zagłębiam się w propozycje zmian prawa polskiego. Jest wystarczająco dużo zmian, które już zostały wprowadzone, że zabrakłoby czasu, żeby myśleć jeszcze o zmianach proponowanych czy też planowanych. Dziś postanowiłem jednak zrobić wyjątek. Przyczyna jest prosta -  proponowane zmiany są wyjątkowo mocno związane z branżą, w której działam. Chodzi o zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z późn. zm. (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650).
Uchwalenie ustawy zniesie między innymi zezwolenia imienne do obsługi wózków (zaświadczenia imienne), a jedynymi obowiązującymi uprawnieniami operatora wózka widłowego będzie legitymacja UDT (legitymacja państwowa). 

Wspomniane rozporządzenie wprowadza spory bałagan  w zakresie uprawnień operatorów, zaś  proponowane zmiany, przynajmniej tak to rozumiem, mają na celu uporządkowanie tej sytuacji. Jest to zmiana, która stanowi część większego planu. Do tej pory, by zdobyć uprawnienia operatora wózka, mieliśmy do wyboru trzy drogi. Pisałem o nich we wcześniejszych wpisach - dla przypomnienia:
W kwietniu tego roku ministerstwo usunęło możliwość uzyskiwania uprawnień wydawanych przez instytut mechanizacji (książka operatora). W związku z tym w tym momencie pozostały tylko dwie drogi - pierwsza to uzyskanie kwalifikacji wydanych przez UDT, a druga to wydanie zezwolenia na podstawie wymienionego na początku rozporządzenia.
Nie będę koncentrował się na całej propozycji, która jest obszerniejsza niż obecnie obowiązująca opcja. Skupię się tylko na tej części, która odnosi się do uprawnień obsługujących. Obszerniejszy komentarz do  zmian postaram się opublikować, gdy rozporządzenie zostanie już uchwalone.
Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650) §4.1 ., było tak, że:
"Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał :
1)uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy."
Oczywiście zaświadczenie wydawane ma być na podstawie programu ustalonego przez jednostkę do tego wyznaczoną.
Swoją interpretację obecnych przepisów zamieszczałem w poprzednich wpisach - wyjaśniałem, jakie wprowadzają zamieszanie i jakie nadinterpretacje umożliwiają.
Teraz przejdę do proponowanej zmiany. Jest to projekt z 10 kwietnia 2017 r.   Obecna propozycja pkt. 4.1. brzmi następująco :
"Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się operatorów, którzy:
1) ukończyli 18 lat;
2) uzyskali zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych w trybie określonym w przepisach dotyczących sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych .
2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust1., dopuszcza się operatorów,
którzy :
1) ukończyli 18 lat i uzyskali zaświadczenia ukończenia kwalifikowanego kursu zawodowego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki ; lub
2) posiadają dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami."

Co proponowana zmiana ma wnieść w praktyce?  Po pierwsze rozporządzenie o bhp przy obsłudze wózków odnosi nas bezpośrednio do przepisów dozoru technicznego i dodaje określenie wózków podnośnikowych (czyli tych, które pod ten dozór podlegają). Wszystkie te wózki po zmianie będą mogły być obsługiwane tylko na podstawie zaświadczeń wydanych przez UDT, co moim zdaniem faktycznie definitywnie uporządkuje ten kontrowersyjny temat, który jest poruszany od 2002 roku. Na pewno zlikwiduje to istnienie szkoleń „typu groupon” - o tym zjawisku też pozwoliłem sobie napisać we wcześniejszym poście (Czy warto robić uprawnienia na wózki, podesty czy suwnice w Grouponie?  Czy Groupon jest wiarygodny?) 
Kolejna część propozycji odnosi się do wózków nie podlegających pod UDT  (unoszące, ciągnikowe, naładowane) - dalej można będzie je obsługiwać na podstawie ukończonego szkolenia na podstawie programu ustalonego przez jednostkę wyznaczoną. Jednak  dalsza część planowanego rozporządzenia wprowadza dużą zmianę, ponieważ osoba posiadająca prawo jazdy nie będzie musiała kończyć nawet szkolenia w tym zakresie - wystarczy tu kategoria „B” „T”. 
Ostatni ważny zapis dotyczy czasu, jaki po wejściu rozporządzenia w życie będą mieli ludzie, by uzupełnić kwalifikacje oraz wyjaśnienia czy obecnie posiadane uprawnienia zachowują ważność.


W Art 17  podkreślono, iż uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego nie tracą mocy prawnej, natomiast imienne zezwolenia wydane przez pracodawców  zachowują ważność do 31 grudnia 2020 roku . Okres ten uzasadniony jest zapewne ilością osób, które korzystały z możliwości pracy na wózku bez egzaminu UDT. Gdyby wszystkie te osoby musiały od razu  wzbogacić swoje CV o kwalifikacje dozorowe, prawdopodobnie zakończyłoby się to paraliżem urzędu.
Moja ocena zamian jest pozytywna - faktycznie skończy się pewien etap luk związanych z uprawnieniami operatorów. Ponadto liczba osób zdających egzamin wzrośnie, co mocno zasili budżet…. 

niedziela, 29 października 2017

Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi


Spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

20 września w siedzibie firmy Awans B.H.P. na ul. Brukowej 23 w Łodzi odbyło się spotkanie łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Członkiem stowarzyszenia jestem już od ponad roku - pisałem o tym na łamach bloga (dla przypomnienia link - Członkostwow Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy )

W trakcie zebrania omówiliśmy bieżące sprawy oddziału oraz poruszyliśmy ciekawe zagadnienia związane m.in. z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy pracach wykonywanych inaczej niż stosunek pracy oraz  z możliwością nawiązania współpracy z Politechniką Łódzką. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z terminarzem nadchodzących konferencji. O spotkaniu możecie przeczytać na stronie stowarzyszenia pod linkiem.
A kolejne spotkanie odbędzie się już 15 listopada, a wśród poruszanej tematyki będzie kwestia możliwości kontroli przez pracodawców zwartości alkoholu w wydychanym powietrzu wśród pracowników. Przewidziano również czas na dyskusję dotyczącą planowanych zmian w 2018 roku odnośnie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
Zachęcam wszystkich do dołączenia do łódzkiego oddziału Stowarzyszenia  Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To dobry sposób na wymianę swoich doświadczeń zawodowych oraz aktualizację posiadanych informacji.

środa, 11 października 2017

Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?


Czym różnią się od siebie suwnica, wciągnik i wciągarka?

Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/ wciągarki?


Definicję konkretnych urządzeń transportu bliskiego określają poszczególne normy. Wydawać by się mogło, że w oparciu o zawarte w nich wytyczne z łatwością można rozróżnić dane urządzenie i poprawnie je zakwalifikować. Jak się jednak okazuje w praktyce nie jest to takie proste i może przysporzyć wiele problemów. Błędne zdefiniowanie danego urządzenia wiąże się z komplikacjami podczas procesu rejestracji urządzenia transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w dalszej kolejności z problemami podczas kolejnych przeglądów (zwłaszcza jeśli dla jednego urzędnika dane urządzenie jest czymś innym niż dla drugiego - a i takie przypadki się zdarzają) oraz w zakresie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Dziś skupimy się na tym, jak rozróżnić suwnicę od wciągnika i wciągarki. Zacznijmy od definicji, które  podane są w obowiązujących normach.


Co to jest suwnica?

Zgodnie z normami PN-M-4500:1996 i PN-ISO 5053:1999 suwnica to dźwignica, w której urządzenie chwytające (ładunkowe) podwieszone jest do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.


Czym różnic się wciągnik od wciągarki?

Wciągniki i wciągarki to cięgniki, które różnią się od siebie budową. Wciągniki posiadają budowę zwartą - składają się z obudowy, w której wszystkie części i zespoły są zabudowane lub do niej przymocowane. Wciągarki posiadają zaś ramę, na której lub w której zamontowane są wszystkie jej części i mechanizmy.


Jak rozróżnić suwnicę od wciągnika/wciągarki?

Aby ustalić, czy dane urządzenie transportu bliskiego jest wciągnikiem/wciągarką czy suwnicą, należy określić pole pracy urządzenia. W przypadku wciągnika/ wciągarki pole pracy wyznacza zawsze płaszczyzna.  W przypadku suwnicy polem pracy jest prostopadłościan.  Wciągnik/ wciągarka pracuje góra - dół, lewo - prawo,  suwnice pracują dodatkowo przód - tył.

Mam nadzieję, że powyższe wiadomości pomogą Wam rozróżnić te trzy rodzaje urządzeń transportu bliskiego i już nigdy nie będziecie mieli wątpliwości czy macie do czynienia z wciągnikiem, wciągarką czy suwnicą. A wszystkich zainteresowanych tematyką urządzeń transportu bliskiego zapraszam na nasze szkolenia dla operatorów UTB, a w szczególności na szkolenia na suwnice I S i II S. Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie pod linkiem

środa, 4 października 2017

Co to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis urządzeń podlegających pod UDTCo to jest UDT - zakres obowiązków oraz spis
urządzeń podlegających pod UDT

Co to jest UDT?

UDT - Urząd Dozoru Technicznego - jest państwową osobą prawną, która swoje działania koncentruje na bezpieczeństwie urządzeń technicznych. UDT w swojej działalności kieruje się szeregiem aktów prawnych, wśród których najważniejszym jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2150 r. poz. 1125). UDT tworzy 29 oddziałów terenowych znajdujących się na terytorium całej Polski. (Od 20 lutego nastąpiła zmiana strukturalna UDT - obecnie jest 10 oddziałów UDT oraz 22 biura wchodzące w strukturę organizacyjną funkcjonujących oddziałów).


Historia UDT


UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. Jego korzenie sięgają 1911 roku, kiedy to powstało Warszawskie Stowarzyszenie dla dozoru nad kotłami parowymi. Obecna nazwa, a więc Urząd Dozoru Technicznego, zaczęła funkcjonować w  1950 roku, kiedy to w Warszawie powołano Urząd Dozoru Technicznego. Wraz z rosnącą liczbą urządzeń pod dozorem powstawały kolejne jednostki - oddziały  dozoru w poszczególnych miastach. Więcej na temat historii UDT znajdziecie na stronie oraz na  blogu Awans B.H.P. pod linkiem 


Co robi UDT?

UDT prowadzi swoją działalność na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim działa jako jednostka dozoru technicznego, realizując zadania określone w ustawie o dozorze technicznym.


UDT jako jednostka dozoru technicznego
Art. 2. 1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach. [USTAWA O DOZORZE TCHENICZNYM Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321] 


Rolą dozoru technicznego jest inspekcja właściwej eksploatacji urządzeń technicznych. Wśród zadań UDT jako jednostki inspekcyjnej znajdziemy:

"- badanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji;
- dozór nad naprawami i modernizacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
- dozór nad wytwarzaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nie objętych dyrektywami UE;
- uprawnianie zakładów w zakresie:
 * wytwarzania urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów
 * naprawiania i modernizowania urządzeń technicznych
 - poświadczanie kwalifikacji osób:
 * obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
 * wykonujących  czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;
- uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
- uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne."


Co to jest UDT-CERT?

UDT działa również jako Jednostka Notyfikowana nr 1433. Upoważniona jest do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT. Jak można przeczytać na stronie UDT "Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:
 -  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
-  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
-  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100."
Kolejnym trzecim już polem działalności UDT jest prowadzenie zaplecza badawczo-ekspertyzowego - Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) - wykonującego badania i ekspertyzy.
Następnym rodzajem działalności UDT jest prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
UDT działa również jako:
-  jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE;
 - jednostka potwierdzająca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu przedsiębiorstwa energetycznego o pochodzeniu energii elektrycznej z kogeneracji;
Jakie uprawnienia wydaje UDT?

UDT jako organ właściwy do uznawania kwalifikacji wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności praktycznego wykonania czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych osobom:
- obsługującym i konserwującym urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
- wykonującym czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń.
Lista urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji oraz tych, przy konserwacji których również należy posiadać stosowne uprawnienia znajduje się pod linkiem.

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

O zmianach w Ustawie o Dozorze Technicznym pisałem już wcześniej - Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym. Są to świeże zmiany, obowiązujące od sierpnia tego roku, zgodnie z którymi  pod UDT zaczęły podlegać również urządzenia do odzyskiwania par paliw. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł porządkujący wiedzę na temat UDT okaże się dla Was pomocny. A wszystkich zainteresowanych szkoleniami UDT zachęcam do odwiedzenia  strony internetowej i zapoznania się z ofertą szkoleniową "Szkolenia i kursy UDT".  Szkolenia z Awans B.H.P. zakończone są egzaminem przed komisją UDT, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć stosowne uprawnienia i świadectwo kwalifikacyjne. 

piątek, 25 sierpnia 2017

Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają pod UDT - zmiany w Ustawie o Dozorze Technicznym

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym – urządzenia do odzyskiwania par paliw

Najnowsza zmiana w Ustawie o Dozorze Technicznym (Ustawa o Dozorze z dnia 21 grudnia 2000 r Dz. U. nr 122 poz. 1321) dotyczy urządzenia do odzyskiwania par paliw. Zmiany w ustawie odnośnie urządzeń do odzyskiwania par paliw weszły w życie 21 sierpnia 2017 roku. Są one określone dyrektywą 2009/126/WE.

Czego dotyczą zmiany z dyrektywy 2009/126/WE?

Od 21 sierpnia 2017 roku Ustawa o Dozorze Technicznym uzyskała brzmienie wg którego pod Urząd Dozoru Technicznego podlegają urządzenia do odzyskiwania par paliw. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim takie urządzenie będzie musiało uzyskać ważną decyzję Dozoru Technicznego, posiadać odpowiednią dokumentację i przechodzić przeglądy okresowe. Co to oznacza dla posiadaczy tych urządzeń, czyli przede wszystkim dla stacji paliw? Oznacza to dodatkowe opłaty wnoszone do Urzędu Dozoru Technicznego i sporo dodatkowej dokumentacji.

Sposób publikowania zmian dotyczących urządzeń do odzyskiwania paliw

Nie chciałbym się koncentrować na samym sensie zmian, natomiast nad sposobem ich opublikowania. Zmiana została zapisana bezpośrednio w Ustawie o Dozorze, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca i utrudnia późniejsze odnajdywanie zmienionych fragmentów. Zgodnie z dotychczasową logiką ustaw i rozporządzeń dotyczących Dozoru urządzenie do odzyskiwania par paliw powinno być dopisane w rozporządzeniu określającym urządzenia podlegające pod Dozór, a nie w głównej Ustawie o Dozorze, w której do tej pory nigdy nie wymieniano konkretnych urządzeń. Urządzenie do odzyskiwania par paliw jako jedyne z wielu urządzeń podlegających pod dozór zostało wymienione w głównej Ustawie o Dozorze, a pominięto je w rozporządzeniu określającym urządzenia podlegające pod dozór oraz w rozporządzeniu ustalającym opłaty dozorowe.

Zmiana definicji Dozoru Technicznego

Zmieniony został art 2 ustęp 1 Ustawy o Dozorze z dnia 21 grudnia 2000 r Dz. U. nr 122 poz. 1321. Otrzymuje on teraz brzmienie: „1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliw.- czyli na poziomie Ustawy zostało określone kolejne urządzenie które podlega pod dozór techniczny, natomiast urządzenia nie ujęto w rozporządzeniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, poz. 1468 ), które określa urządzenia podlegające dozorowi. Urządzenie do odzyskiwania par paliw podlega tym samym przepisom, co reszta urządzeń podlegających pod dozór – powinno więc się znaleźć razem z resztą urządzeń.

Opłaty za czynności wykonywane przy urządzeniach do odzyskiwania pary z paliw przez UDT

Kolejna zmiana to określenie opłat za czynności wykonywane przy urządzeniach do odzyskiwania pary z paliw :
2a. Opłatę za badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa ustala się jako sumę:
1)stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych znajdujących się przy odmierzaczach paliw płynnych;
2) kosztu podróży służbowej inspektora.”;
Znowu zapis w ustawie tego typu nie jest konieczny ponieważ koszty i opłaty związane z pracą dozoru technicznego określone są innym rozporządzeniem (Dz. U. 2014 poz. 1675) i tam powinien się znajdować nowy zapis.

Prawo i urzędnicy służą ludziom i przedsiębiorcom – nie na odwrót

Niektórym może się wydawać, że to drobiazgi skoro przepis i tak obowiązuje, jednak dla osób które muszą się przemieszczać w tysiącach przepisów, powoduje to spore utrudnienia. Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić jakie urządzenia podlegają pod dozór i sięgnie po rozporządzenie określające dane urządzenia ( logiczne posunięcie! ) nie znajdzie tam urządzenia do odzyskiwania par paliw! Czytelnik rozporządzenia uzna, że wg tego co przeczytał urządzenie do odzyskiwania par paliw nie podlega pod Dozór i nie musi mieć wydanej ważnej decyzji. Oczywiście wg ustawodawcy powinien się domyśleć, że to urządzenie jako jedyne zostało wypisane gdzie indziej – w głównej ustawie dotyczącej Dozoru. Osoby, które są na bieżąco ze zmianami na pewno zajrzą i do ustawy i do rozporządzeń. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy właściciele urządzeń technicznych biegle poruszają się w gąszczu przepisów.

Trzeba brać pod uwagę fakt, że ustawodawca planuje niebawem kolejne duże zmiany w ustawie, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Miejmy nadzieję, że będą już zapisane logicznie i bardziej przejrzyście z korzyścią dla użytkowników przepisów. Prawo, podobnie jak urzędnicy zostało wymyślone aby służyło ludziom, a nie odwrotnie.