Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (6) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (2) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (1) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) pytania na egzamin UDT (1) pyyania na egzmain UDT (1) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (6) trendy (1) typy wózków (2) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (6) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (10) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wózek (9) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (4) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

czwartek, 2 kwietnia 2020

Zmiana ustawy o dozorze technicznym


Zmiana ustawy o dozorze technicznym


31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy zmianie ulega ustawa o dozorze technicznym.


 Zgodnie z art. 28.

"W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a


Przepisy epizodyczne


Art. 68a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować, dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.
3. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.

środa, 18 marca 2020

Obliczanie resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Obliczanie  resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Resurs, rozumiany jako okres zdolności użytkowej, to czas, w którym użytkownik danego urządzenia może bezpiecznie i efektywnie je eksploatować. Obecnie większość posiadaczy urządzeń utb musi obliczyć resurs dla urządzenia. Jednak obliczanie resursu nie jest taką prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Często wyliczenia resursu dla danego urządzenia są pełne błędów i nieprawidłowości. Za chwilę zapoznacie się z najważniejszymi błędami w wyliczaniu resursu, najpierw jednak przypomnijmy, co to jest resurs.

W branży urządzeń transportu bliskiego pojęcie to wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten nakłada obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Od wejścia tych przepisów w życie minęło już trochę czasu. Wraz z kolegą z branży Dariuszem Surmackim, jako osoby zawodowo zajmujące się wyliczaniem resursu oraz szkoleniem osób, mających się tym zajmować,  postanowiliśmy zasygnalizować, jakie błędy są najczęściej popełniane w wyliczaniu resursu UTBCo to jest resursu urządzenia?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Wyliczanie resursu


Zgodnie z wymogami rozporządzenia, wyliczając resurs należy bazować na co najmniej trzech podstawowych danych:

- liczbie cykli;

- stanie obciążenia;

- aktualnych warunkach pracy.

Warto również wykorzystać informacje i wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych takich jak normy PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM. To właśnie ta nieco tajemniczo brzmiąca "dobra praktyka inżynierska" oznacza umiejętne wykorzystanie wspomnianych wyżej elementów w celu postawienia wiarygodnych wniosków, które należy przedstawić inspektorowi UDT w postaci orzeczenia.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przez osoby wyznaczające resurs?


W oparciu o własne obserwacje, jak również obserwacje innych konserwatorów i eksploatujących, przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów podczas wyliczania resursu danego urządzenia. Należą do niej:

- brak odniesienia się do ilości odbytych cykli;

- brak odniesienia się do stanu obciążeń;

- opieranie orzeczenia wyłącznie o ilości odbytych motogodzin spisanych z licznika w stosunku do ilości motogodzin wskazanej w dokumentacji wózka;

- przygotowanie orzeczenia w formie pisemnego lapidarnego oświadczenia o stopniu wykorzystania resursu;

- przygotowanie orzeczenia resursu na bazie protokołu z przeglądu specjalnego, który
w swym zakresie skupia się na ocenie stanu mechanizmów i w zasadzie nie odnosi się do ilości odbytych cykli, widma obciążeń oraz warunków eksploatacji.

W ostatnim wymienionym punkcie  w dużym skrócie wygląda to tak, że modyfikowana jest formatka przeglądu specjalnego na arkusz obliczenia resursu zapominając o tym, że ten dokument nie spełnia ustawowej definicji resursu. Nie jest to również przegląd specjalny, gdyż pomija się zagadnienia związane z badaniami NDT i stopniem zmęczenia konstrukcji stalowej. Podejście to jest szczególnie niekorzystne dla eksploatujących z uwagi na stosunkowo wysoki koszt takiego „resursu”.

Analiza listy omówionych powyżej błędów nasuwa wniosek, iż niektóre "osoby kompetentne", zajmujące się wyliczaniem resursu albo nie do końca zrozumiały istotę wyznaczania resursu, albo nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego poprawnego oszacowania.

A wszystkich, którzy chcą skorzystać z profesjonalnej usługi wyliczania resursu zachęcam do zapoznania się z ofertą obliczania resursu dostępną na stronie:

wtorek, 14 stycznia 2020

Określanie resursu dla urządzeń transportu bliskiego


Określanie resursu dla urządzeń transportu bliskiego
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Resurs - definicja


Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia resursu. Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Resurs a brak informacji o historii urządzenia


Rozporządzenie nakłada na eksploatującego obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu eksploatacji UTB. Co jednak w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od eksploatującego brak jest takiej dokumentacji?  W takiej sytuacji na eksploatującym spoczywa obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Również w przypadku braku wiedzy na temat resursu UTB, eksploatujący " określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej." Dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w eksploatacji UTB może stanowić to duże wyzwanie.

Osiągnięcie resursu przez UTB


Dzięki rejestracji stopnia wykorzystania resursu eksploatujący może łatwo wychwycić moment przekroczenia resursu przez dane urządzenie lub przez któryś z jego mechanizmów, co oznaczania obowiązek przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzanie przeglądu specjalnego. Jak możemy przeczytać w poradniku "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego", wydanie 2, czerwiec 2019r", przegląd specjalny powinien dotyczyć wszystkich elementów wpływających na eksploatację UTB bądź mechanizmu - w tym konstrukcję nośną, zespoły mechaniczne, układy: elektryczne, bezpieczeństwa, hydrauliczne i pneumatyczne. Osoba wykonująca przegląd specjalny, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, może zalecić nie tylko przeprowadzenie naprawy czy remontu urządzenia, ale również (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) zmianę sposobu eksploatacji - m.in. może wskazać na potrzebę wykonywania czynności konserwacyjnych nieco częściej niż dotychczas.

Usługa określania resursu dla urządzeń transportu bliskiego


W związku z przepisami nakładającymi na eksploatujących obowiązek określania resursu dla poszczególnych urządzeń transportu bliskiego przygotowałem dla moich klientów nową ofertę - usługę obliczania resursu dla UTB, w tym dla wózków widłowych, suwnic i podestów. Zapewniam kompleksowe oszacowanie bezpiecznego czasu eksploatacji danego urządzenia oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie http://startech-konserwacja.pl/

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu: startech1142@gmail.com, tel. 790 653 667

Zapraszam!