Etykiety

akty prawne (8) badania okresowe (1) bezpieczna wymiana i eksploatacja butli gazowej (1) bhp (8) budowa wózka (3) Caterpillar (1) cv (2) CV operatora wózka (2) decyzje eksploatacji (3) dokumentacj suwnicy (1) dokumentacja podestu (1) dokumentacja wózka widłowego (6) doświadczenia (1) DTR (1) dziennik ustaw (6) dźwig samochodowy (1) ergonomia (1) firma w Łodzi (2) hds (2) historia bhp (1) historia wózki widłowe (1) imienne zezwolenia na wózki widłowe (1) instalacja gazowa w wózkach widłowych (1) instrukcja (1) instruktor (2) inwestycje (1) jak napisac dobre CV (2) JCB (1) konferencje (2) konserwacja (6) konserwacja gaśnic (2) konserwacja HDSÓW (2) konserwacja wózka (5) konserwator (4) konserwator gaśnic (2) koparko-spycharki (1) kurs na HDS a (1) kurs na podesty (2) kurs na suwnice (1) kurs na wózek widłowy (7) kurs obsługi piły (1) kurs pilarza (1) kursy na podnośniki koszowe (1) kwalifikacje (4) Linde (1) logistyka (3) logistyka magazynowa (1) LPG (1) ładowarka jednonaczyniowa (1) ładowarka teleskopowa (2) ładowarki (1) Łódź (1) magazyn (6) magzyny (1) mechanika (2) nowoczesny magazyn (2) określanie resursu (2) operator klaus (1) operator wózka widłowego (4) OTC wózka jezdniowego (1) podest (1) podział uprawnień (3) pomiary elektryczne (1) praca (3) praca dla operatorów wózków widłowych (1) praca na magazynach (2) praca na wózku widłowym (6) praca w Łodzi (1) propan- butan (1) PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ (2) przepisy (7) przepisy BHP. BHP (3) przepisy UDT (11) resurs (2) rodzaje napędów (1) rodzje wózków (1) spycharki (1) spytania na egzamin UDT (1) StarTech (2) suwnica (2) szkolenia dla strażaków (1) sztaplarki (2) szukanie pracy (1) technologia wózki (5) trendy (1) typy wózków (1) UDT (16) uprawnienia (8) uprawnienia na dźwigi (1) UPRAWNIENIA NA PODESTY (1) uprawnienia na suwnice (1) UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE (5) uprawnienia na żurawie (1) uprawnienia UDT (9) urząd dozoru technicznego (8) urządzenia do odzyskiwania par paliw (1) urządzenia transportu bliskiego (9) ustawy (12) UTB (7) uzupełnianie kwalifikacji UDT (1) wielozadaniowy nośnik osprzętu (1) wózek (9) wózek jezdniowy (1) wózek jezdniowy podnośnikowy (10) wózek widłowy (13) wózki widłowe (3) wydarzenia (1) wypadki (2) zmiany (3) żuraw (1) żuraw stacjonarny (1) żuraw wieżowy (1)

piątek, 2 października 2020

Ładowarka teleskopowa - wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem czy wielozadaniowy nośnik osprzętu?

 Ładowarka  teleskopowa - wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem czy wielozadaniowy nośnik osprzętu?

 

W dzisiejszym wpisie pochylę się nad problematyczną kwestią klasyfikacji ładowarek teleskopowych. Czy ładowarka teleskopowa powinna być traktowana jako wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem czy jako wielozadaniowy nośnik osprzętu? Jak się okazuje odpowiedź na to pytanie może nie być jednoznaczna.  

 
Przestrzeganie prawa przez obywateli ma stanowić gwarancję prawidłowego funkcjonowania państwa. Jednak stosowanie się do przepisów, ustaw i rozporządzeń może okazać się w pewnych sytuacjach problematyczne, zwłaszcza jeśli zagłębimy się w ich treść i odniesiemy do już istniejących zapisów polskiego prawa. Myślę tutaj chociażby o pewnych paradoksach związanych z zakresem poszczególnych uprawnień czy kwalifikacji urządzeń technicznych, o których pisałem we wcześniejszych postach - patrz: (http://wozek-instruktor.blogspot.com/2015/11/absurdy-w-polskich-przepisach-i.html).

 

Od tamtego momentu zaszły spore zmiany. A to m.in. za sprawą Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Najnowsza regulacja stanowi próbę rozwiązania problemu zakwalifikowania danego urządzenia jako wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem bądź jako wielozadaniowy nośnik osprzętu. Czy ustawodawcy udało się to osiągnąć? Zobaczmy.                                                                        

       Ładowarka teleskopowa na budowie - problemy z kwalifikacją urządzenia    

        

Jakiś czas temu pracowałem jako Inspektor BHP na budowie. Każdy podwykonawca miał obowiązek dostarczyć zgodnie z wymogami prawnymi dokumenty dotyczące uprawnień operatorów, badań, wykorzystywanych urządzeń i maszyn. Jeden z podwykonawców dostarczył mi dokumentację dotyczącą wózka jezdniowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem. Zgodnie z obowiązującą procedurą sprawdziłem ważność decyzji dopuszczającej urządzeie do eksploatacji wydanej przez UDT, zapisy z aktualnego przeglądu wykonanego przez konserwatora oraz uprawnienia operatora w zakresie danej kategorii wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystko zgodnie z przepisami, ale jak się okazuje tylko pozornie…

 

Pewnego dnia na budowie pojawił się inspektor pracy, który uznał, że osoba obsługująca omawiane urządzenie nie posiada niezbędnych uprawnień do jego obsługi. Jak to?   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych osoba pracująca na terenie budowy powinna posiadać uprawnienia do obsługi wielozadaniowego nośnika osprzętu, którym według inspektora pracy była opisywana maszyna. Urządzenie to wykorzystywało różny osprzęt (łyżka, widły, kosz do podnoszenia ludzi), co zostało oczywiście przewidziane przez producenta. Mieliśmy do czynienia z paradoksalną sytuacją- osoba pracująca tym urządzeniem, posiadająca uprawnienia UDT, mogła go obsługiwać jako wózek jezdniowy poza terenem budowy, ale kiedy wjeżdżała na teren budowy, traciła uprawnienia. Czy można zarzucić coś inspektorowi pracy? Zgodnie z literą prawa – nie, jego obowiązkiem była kontrola przestrzegania prawa, a nie analiza logiczna zapisów prawnych.

 

W tej sytuacji pojawia się jeszcze jeden problem. Co z konserwacją urządzenia i dozorem technicznym? Jaką moc prawną ma decyzja UDT w momencie, kiedy urządzenie wjeżdża na budowę? Przestaje obowiązywać? A może jedna ładowarka raz jest wózkiem jezdniowym specjalizowanym ze zmiennym wysięgiem a raz wielozadaniowym nośnikiem osprzętu?

 

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU” pojawia się zapis:

 

„Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).”

   

Kiedy więc zgłosimy maszynę do UDT, uzyskamy numer rejestracyjny oraz decyzję, że posiadamy wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem, którego nie możemy traktować jako wielozadaniowego nośnika osprzętu, powinniśmy mieć problem rozwiązany.

 

Możliwa jest jednak jeszcze jedna kłopotliwa sytuacja. Ktoś może kupić ładowarkę teleskopową i potraktować ją jako wielozadaniowy nośnik osprzętu, którego nie musimy przecież zgłaszać do UDT. Operator w takiej sytuacji będzie posiadał uprawnienia wydane przez firmę akredytowaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz, a właściciel odnotuje pewne oszczędności, co będzie skutkiem braku opłat związanych z działaniami UDT oraz przeglądami konserwatorskimi urządzenia. Jednak istnieje pewne ryzyko, że w razie wystąpienia wypadku, ktoś może uznać, że dana ładowarka to nie wielozadaniowy nośnik osprzętu, a wózek specjalizowany. Zauważmy, że w dalszym ciągu nie ma zapisu, który precyzowałby które urządzenie należy zaliczyć do wielozadaniowych nośników osprzętu, a które do wózków specjalizowanych. Istnieją wprawdzie normy przedmiotowe, ale interpretacja ich jest dość dowolna i niekoniecznie obowiązkowa.  

 

Uważam, że zmiana, którą wprowadza nowe rozporządzenie, zdecydowanie stanowi krok w dobrym kierunku. Nie prowadzi jednak do definitywnego rozwiązania problemu.

 

Na koniec mała rada dla wszystkich, którzy znajdą się w podobnej sytuacji. Najlepiej wybrać opcję ze zgłoszeniem urządzenia do UDT. Jeśli maszyna zostanie zarejestrowana, mamy problem z głowy. Podobnie zresztą w przypadku odmowy rejestracji urządzenia przez UDT – oczywiście, jeśli taką odmowę mamy na piśmie. Najgorsze co możemy zrobić, to dokonać samodzielnej interpretacji sytuacji. Może się bowiem okazać, że odpowiednie urzędy dokonają całkowicie innej oceny w sytuacji kryzysowej.    

czwartek, 2 kwietnia 2020

Zmiana ustawy o dozorze technicznym


Zmiana ustawy o dozorze technicznym


31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy zmianie ulega ustawa o dozorze technicznym.


 Zgodnie z art. 28.

"W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a


Przepisy epizodyczne


Art. 68a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować, dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.
3. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.

środa, 18 marca 2020

Obliczanie resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Obliczanie  resursu UTB - najczęściej popełniane błędy


Resurs, rozumiany jako okres zdolności użytkowej, to czas, w którym użytkownik danego urządzenia może bezpiecznie i efektywnie je eksploatować. Obecnie większość posiadaczy urządzeń utb musi obliczyć resurs dla urządzenia. Jednak obliczanie resursu nie jest taką prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Często wyliczenia resursu dla danego urządzenia są pełne błędów i nieprawidłowości. Za chwilę zapoznacie się z najważniejszymi błędami w wyliczaniu resursu, najpierw jednak przypomnijmy, co to jest resurs.

W branży urządzeń transportu bliskiego pojęcie to wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten nakłada obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Od wejścia tych przepisów w życie minęło już trochę czasu. Wraz z kolegą z branży Dariuszem Surmackim, jako osoby zawodowo zajmujące się wyliczaniem resursu oraz szkoleniem osób, mających się tym zajmować,  postanowiliśmy zasygnalizować, jakie błędy są najczęściej popełniane w wyliczaniu resursu UTBCo to jest resursu urządzenia?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej".

Wyliczanie resursu


Zgodnie z wymogami rozporządzenia, wyliczając resurs należy bazować na co najmniej trzech podstawowych danych:

- liczbie cykli;

- stanie obciążenia;

- aktualnych warunkach pracy.

Warto również wykorzystać informacje i wymogi zawarte w specyfikacjach technicznych takich jak normy PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM. To właśnie ta nieco tajemniczo brzmiąca "dobra praktyka inżynierska" oznacza umiejętne wykorzystanie wspomnianych wyżej elementów w celu postawienia wiarygodnych wniosków, które należy przedstawić inspektorowi UDT w postaci orzeczenia.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przez osoby wyznaczające resurs?


W oparciu o własne obserwacje, jak również obserwacje innych konserwatorów i eksploatujących, przygotowaliśmy listę najczęściej popełnianych błędów podczas wyliczania resursu danego urządzenia. Należą do niej:

- brak odniesienia się do ilości odbytych cykli;

- brak odniesienia się do stanu obciążeń;

- opieranie orzeczenia wyłącznie o ilości odbytych motogodzin spisanych z licznika w stosunku do ilości motogodzin wskazanej w dokumentacji wózka;

- przygotowanie orzeczenia w formie pisemnego lapidarnego oświadczenia o stopniu wykorzystania resursu;

- przygotowanie orzeczenia resursu na bazie protokołu z przeglądu specjalnego, który
w swym zakresie skupia się na ocenie stanu mechanizmów i w zasadzie nie odnosi się do ilości odbytych cykli, widma obciążeń oraz warunków eksploatacji.

W ostatnim wymienionym punkcie  w dużym skrócie wygląda to tak, że modyfikowana jest formatka przeglądu specjalnego na arkusz obliczenia resursu zapominając o tym, że ten dokument nie spełnia ustawowej definicji resursu. Nie jest to również przegląd specjalny, gdyż pomija się zagadnienia związane z badaniami NDT i stopniem zmęczenia konstrukcji stalowej. Podejście to jest szczególnie niekorzystne dla eksploatujących z uwagi na stosunkowo wysoki koszt takiego „resursu”.

Analiza listy omówionych powyżej błędów nasuwa wniosek, iż niektóre "osoby kompetentne", zajmujące się wyliczaniem resursu albo nie do końca zrozumiały istotę wyznaczania resursu, albo nie posiadają odpowiednich narzędzi do jego poprawnego oszacowania.

A wszystkich, którzy chcą skorzystać z profesjonalnej usługi wyliczania resursu zachęcam do zapoznania się z ofertą obliczania resursu dostępną na stronie:

wtorek, 14 stycznia 2020

Określanie resursu dla urządzeń transportu bliskiego


Określanie resursu dla urządzeń transportu bliskiego
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. Resurs - definicja


Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia resursu. Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Resurs a brak informacji o historii urządzenia


Rozporządzenie nakłada na eksploatującego obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu eksploatacji UTB. Co jednak w przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od eksploatującego brak jest takiej dokumentacji?  W takiej sytuacji na eksploatującym spoczywa obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Również w przypadku braku wiedzy na temat resursu UTB, eksploatujący " określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej." Dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w eksploatacji UTB może stanowić to duże wyzwanie.

Osiągnięcie resursu przez UTB


Dzięki rejestracji stopnia wykorzystania resursu eksploatujący może łatwo wychwycić moment przekroczenia resursu przez dane urządzenie lub przez któryś z jego mechanizmów, co oznaczania obowiązek przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzanie przeglądu specjalnego. Jak możemy przeczytać w poradniku "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego", wydanie 2, czerwiec 2019r", przegląd specjalny powinien dotyczyć wszystkich elementów wpływających na eksploatację UTB bądź mechanizmu - w tym konstrukcję nośną, zespoły mechaniczne, układy: elektryczne, bezpieczeństwa, hydrauliczne i pneumatyczne. Osoba wykonująca przegląd specjalny, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, może zalecić nie tylko przeprowadzenie naprawy czy remontu urządzenia, ale również (w celu zapewnienia bezpieczeństwa) zmianę sposobu eksploatacji - m.in. może wskazać na potrzebę wykonywania czynności konserwacyjnych nieco częściej niż dotychczas.

Usługa określania resursu dla urządzeń transportu bliskiego


W związku z przepisami nakładającymi na eksploatujących obowiązek określania resursu dla poszczególnych urządzeń transportu bliskiego przygotowałem dla moich klientów nową ofertę - usługę obliczania resursu dla UTB, w tym dla wózków widłowych, suwnic i podestów. Zapewniam kompleksowe oszacowanie bezpiecznego czasu eksploatacji danego urządzenia oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie http://startech-konserwacja.pl/

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu: startech1142@gmail.com, tel. 790 653 667

Zapraszam!